• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

بدترین رفتارهایی که گردشگران مرتکب آن می‌شوند

اگرچه مفهوم اصلی گردشگری آشنایی با زندگی و فرهنگ سایر ملت‌‌ها است، ولی گردشگران بسیاری به آداب معاشرت در سفر واقف نیستند و رفتارهای عجیب و ناهنجاری بروز می‌دهند.