• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:
بسته ترافیک مازاد ۴۰۰ گیگ
100 گیگ بین الملل
تومان174400
  • قابل انتقال به ماه بعد
بسته ترافیک مازاد ۲۰۰ گیگ
50 گیگ بین الملل
تومان92650
  • قابل انتقال به ماه بعد
بسته ترافیک مازاد ۸۰گیگ
20 گیگ بین الملل
تومان38150
  • قابل انتقال به ماه بعد