• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:
جهت ثبت مشاغل در ۱۱۸ لطفا فرم را با دقت پر نمایید

مدارک مورد نیاز :

۱-کپی کارت ملی

۲- کپی جواز کسب ازاتحادیه مربوطه با تاریخ اعتبار
۳- کپی فیش تلفن به نام صاحب جواز در غیر اینصورت رضایت نامه ازمالک تلفن

– در صورتیکه مشترک متقاضی اعلام شماره همراه در ۱۱۸ مشاغل می باشد می بایست یک شماره تلفن ثابت بنام متقاضی جهت کسر هزینه ماهیانه اعلام شود .

– هزینه اعلام شماره موبایل در ۱۱۸ در مشهد ماهیانه    ۲۵۰۰ تومان

– هزینه اعلام شماره ثابت در ۱۱۸ در مشهد ماهیانه        ۲۱۳۶ تومان

– هزینه اعلام شماره ثابت در ۱۱۸ در شهرستان ماهیانه  ۱۴۱۰ تومان

– هزینه اعلام شماره موبایل در ۱۱۸ در روستا ماهیانه     ۷۱۰ تومان