• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

در خرید بسته دقت فرمایید بسته ها به دو صورت حجمی و غیر حجمی می باشد

بسته حجمی
100 گیگ
برداشته شد
بسته حجمی
50 گیگ
برداشته شد
بسته حجمی
10 گیگ
ریال185000
بسته حجمی
5 گیگ
ریال98000
بسته غیر حجمی
60 گیگ
ریال1000
بسته غیر حجمی
40 گیگ
ریال370600
بسته غیر حجمی
20 گیگ
ریال185000
بسته غیر حجمی
10 گیگ
ریال98000