• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

سرویس های FTTH

سه ماهه 16 مگابیت
حجم 630 گیگابایت
ریال2071000سالانه
  • مصرف ماهیانه 210 گیگابایت
شش ماهه 16 مگابیت
حجم 1260 گیگابایت
ریال3978500سالانه
  • مصرف ماهیانه 210 گیگابایت
یکساله 16 مگابیت
حجم 2520 گیگابایت
ریال7466500سالانه
  • مصرف ماهیانه 210 گیگابایت
سه ماهه 16 مگابیت
حجم 1050گیگابایت
ریال2539700سالانه
  • مصرف ماهیانه 350 گیگابایت
شش ماهه 16 مگابیت
حجم 2100گیگابایت
ریال4905000سالانه
  • مصرف ماهیانه 350 گیگابایت
یکساله 16 مگابیت
حجم 4200گیگابایت
ریال9215000سالانه
  • مصرف ماهیانه 350گیگابایت