• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

سرویس های FTTH

سه ماهه ۱۶ مگابیت
حجم ۶۳۰ گیگابایت
ریال2071000سالانه
  • مصرف ماهیانه 210 گیگابایت
شش ماهه ۱۶ مگابیت
حجم ۱۲۶۰ گیگابایت
ریال3978500سالانه
  • مصرف ماهیانه 210 گیگابایت
یکساله ۱۶ مگابیت
حجم ۲۵۲۰ گیگابایت
ریال7466500سالانه
  • مصرف ماهیانه 210 گیگابایت
سه ماهه ۱۶ مگابیت
حجم ۱۰۵۰گیگابایت
ریال2539700سالانه
  • مصرف ماهیانه 350 گیگابایت
شش ماهه ۱۶ مگابیت
حجم ۲۱۰۰گیگابایت
ریال4905000سالانه
  • مصرف ماهیانه 350 گیگابایت
یکساله ۱۶ مگابیت
حجم ۴۲۰۰گیگابایت
ریال9215000سالانه
  • مصرف ماهیانه 350گیگابایت