• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

سرویس های VDSL

شش ماهه ۴ مگابیت
حجم ۷۲۰ گیگ
ریال2779500سالانه
  • ماهیانه 120 گیگ
یکساله ۴ مگابیت
حجم ۱۴۴۰ گیگ
ریال4599800سالانه
  • ماهیانه 120 گیگ
سه ماهه ۸مگابیت
حجم ۵۴۰گیگ
ریال1580500سالانه
  • ماهیانه 180گیگ
شش ماهه ۸ مگابیت
حجم ۳۲۴۰گیگ
ریال3161000سالانه
  • ماهیانه 180گیگ