• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

سرویس های VDSL

شش ماهه 4 مگابیت
حجم 720 گیگ
ریال2779500سالانه
  • ماهیانه 120 گیگ
یکساله 4 مگابیت
حجم 1440 گیگ
ریال4599800سالانه
  • ماهیانه 120 گیگ
سه ماهه 8مگابیت
حجم 540گیگ
ریال1580500سالانه
  • ماهیانه 180گیگ
شش ماهه 8 مگابیت
حجم 3240گیگ
ریال3161000سالانه
  • ماهیانه 180گیگ