• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

سرویس ADSL

سه ماهه 512
حجم 60 گیگ
ریال403300سالیانه
  • ماهیانه 20 گیگ
شش ماهه 512
حجم 120 گیگ
ریال763000سالیانه
  • ماهیانه 20 گیگ
یکساله 512
حجم 240گیگ
ریال1438800سالیانه
  • ماهیانه 20 گیگ
سه ماهه 1 مگابیت
حجم 150گیگ
ریال632200سالیانه
  • ماهیانه 50گیگ
شش ماهه 1 مگابیت
حجم 300گیگ
ریال1231700سالیانه
  • ماهیانه 50 گیگ
یکساله 1 مگابیت
حجم 600 گیگ
ریال2310800سالیانه
  • ماهیانه 50گیگ
سه ماهه 2 مگابیت
حجم 225گیگ
ریال795700سالیانه
  • ماهیانه 75گیگ
شش ماهه 2 مگابیت
حجم 450گیگ
ریال1526000سالیانه
  • ماهیانه 75گیگ
یکساله 2 مگابیت
900 گیگ
ریال2877600سالیانه
  • ماهیانه 75 گیگ