• تلفن: (30)38113-051
 • info@38113.com
در ارتباط باشید:

سرویس های ADSL مخابرات خراسان رضوی

سه ماهه ۵۱۲
حجم ۳۰ گیگ
تومان40330
 • ماهیانه 10 گیگ
شش ماهه ۵۱۲
حجم ۶۰ گیگ
تومان76300
 • ماهیانه 10 گیگ
یکساله ۵۱۲
حجم ۱۲۰گیگ
تومان143880
 • ماهیانه 10 گیگ
سه ماهه ۱ مگابیت
حجم ۷۵گیگ
تومان63220
 • ماهیانه 25گیگ
شش ماهه ۱ مگابیت
حجم ۱۵۰گیگ
تومان123170
 • ماهیانه 25 گیگ
یکساله ۱ مگابیت
حجم ۳۰۰ گیگ
تومان231080
 • ماهیانه 25 گیگ
سه ماهه ۲ مگابیت
حجم ۱۱۲گیگ
تومان79570
 • ماهیانه 37.5گیگ
شش ماهه ۲ مگابیت
حجم ۲۲۵گیگ
تومان152600
 • ماهیانه 37.5گیگ
یکساله ۲ مگابیت
450 گیگ
تومان287760
 • ماهیانه 37.5 گیگ
سه ماهه ۳ مگابیت
159گیگ
تومان109000
 • ماهیانه 53 گیگ
شش ماهه ۳ مگابیت
318 گیگ
تومان212550
 • ماهیانه 53 گیگ
یکساله ۳ مگابیت
636 گیگ
تومان403300
 • ماهیانه 53 گیگ
اقتصادی شش ماهه۵۱۲کیلوبیت
36 گیگ
تومان65400
 • ماهیانه 6 گیگ
اقتصادی یکساله۵۱۲کیلوبیت
72گیگ
تومان130800
 • ماهیانه 6 گیگ
اقتصادی شش ماهه ۱ مگابیت
90 گیگ
تومان98100
 • ماهیانه 15 گیگ
اقتصادی یکساله ۱مگابیت
180 گیگ
تومان192600
 • ماهیانه 15گیگ
اقتصادی شش ماهه ۳ مگابیت
225 گیگ
تومان117720
 • ماهیانه 37.5 گیگ
اقتصادی یکساله۳ مگابیت
450گیگ
تومان235440
 • ماهیانه37.5گیگ