• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:
کجارو

از فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه چه می‌دانید؟

ترکیه یکی از کشورهای همسایه ایران است که در برخی موارد فرهنگ و آداب و رسوم نزدیک به ایران دارد. برای آشنایی با فرهنگ مردم ترکیه در ادامه همراه باشید.

کجارو

از فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه چه می‌دانید؟

ترکیه یکی از کشورهای همسایه ایران است که در برخی موارد فرهنگ و آداب و رسوم نزدیک به ایران دارد. برای آشنایی با فرهنگ مردم ترکیه در ادامه همراه باشید.

کجارو

بدترین رفتارهایی که گردشگران مرتکب آن می‌شوند

اگرچه مفهوم اصلی گردشگری آشنایی با زندگی و فرهنگ سایر ملت‌‌ها است، ولی گردشگران بسیاری به آداب معاشرت در سفر واقف نیستند و رفتارهای عجیب و ناهنجاری بروز می‌دهند.