• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

درخواست نمایندگی

لطفا فرم زیر را با دقت کامل بفرمایید

مدارک مورد نیاز:

  • اشخاص حقیقی:

– یک نسخه کپی پشت و رو از کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه برابر اصل محضری

– یک برگ کپی از جواز کسب یا مجوز کاری معتبر

– یک برگ کپی از اجاره نام

– کپی قولنامه مکان کسب

– مبلغ ۱۰ میلیون تومان سفته جهت حسن انجام کار

  • اشخاص حقوقی:

– یک نسخه کپی پشت و رو از کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضا ی مجاز برابر اصل محضری

– یک نسخه کپی از آگهی تاسیس

– یک برگ کپی از آخرین آگهی تغییرات برابر با اصل محضری

– مبلغ ۱۰ میلیون تومان سفته جهت حسن انجام کار

( لطفا مدارک مورد نیاز را در قالب یک فایل فشرده  از قسمت مشخص شده ارسال نمایید)