اینترنت مخابرات

مشتریان گرامی ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر شرکت مخابرات می توانید با فشردن دکمه

اینجا

به منوی نمایندگان رسمی مراجعه فرمائید.051-3811338113 - 051


طرحمدت طرحمیزان ترافیکمودمحجم هدیهترافیک شبانهمبلغنحوه پرداخت
سرویس سه ماهه 512Kbps ماهیانه 20گیگ3ماهه20گیگ(60 گیگ)نداردنداردندارد 403,300پیش پرداخت
سرویس شش ماهه512Kbps ماهیانه 20گیگ6ماهه20گیگ(120گیگ)نداردنداردندارد 763,000پیش پرداخت
سرویس یک ساله 512Kbps ماهیانه 20گیگ12ماهه20گیگ(240گیگ)نداردنداردندارد 1,438,800پیش پرداخت
سرویس سه ماهه 1Mbps ماهیانه 50گیگ3ماهه50گیگ(150گیگ)نداردنداردندارد 632,200پیش پرداخت
سرویس شش ماهه 1Mbps ماهیانه 50گیگ6ماهه50گیگ(300گیگ)نداردنداردندارد 1,231,700پیش پرداخت
سرویس یک ساله1Mbps ماهیانه 50گیگ12ماهه50گیگ(600گیگ)نداردنداردندارد 2,310,800پیش پرداخت
سرویس سه ماهه 2Mbps ماهیانه 75گیگ3ماهه75گیگ(225گیگ)نداردنداردندارد 795,700پیش پرداخت
سرویس شش ماهه 2Mbpsماهیانه 75گیگ6ماهه75گیگ(450گیگ)نداردنداردندارد 1,526,000پیش پرداخت
سرویس یک ساله 2Mbps ماهیانه 75گیگ12ماهه75گیگ(900گیگ)نداردنداردندارد 2,877,600پیش پرداخت
سرویس شش ماهه 4Mbps ماهیانه 120گیگ6ماهه120گیگ(720گیگ)نداردنداردندارد 2,779,500پیش پرداخت
سرویس یک ساله 4Mbps ماهیانه 120گیگ12ماهه120گیگ(1440گیگ)نداردنداردندارد 4,599,800پیش پرداخت
سرویس سه ماهه 8Mbps ماهیانه 180گیگ3ماهه180گیگ(540گیگ)نداردنداردندارد 1,580,500پیش پرداخت
سرویس شش ماهه8Mbps ماهیانه 180گیگ6ماهه180گیگ(1080گیگ)نداردنداردندارد 3,161,000پیش پرداخت
سرویس یک ساله8Mbps ماهیانه 180گیگ12ماهه180گیگ(2160گیگ)نداردنداردندارد 5,755,200پیش پرداخت
سرویس سه ماهه16Mbps ماهیانه 210گیگ3ماهه210گیگ(630گیگ)نداردنداردندارد 2,071,000پیش پرداخت
سرویس شش ماهه 16Mbps ماهیانه 210گیگ6ماهه210گیگ(1260گیگ)نداردنداردندارد 3,978,500پیش پرداخت
سرویس یک ساله16Mbps ماهیانه 210گیگ12ماهه210گیگ(2520گیگ)داردنداردندارد 7,466,500پیش پرداخت
سرویس سه ماهه 16Mbps ماهیانه 350گیگ3ماهه350گیگ(1050گیگ)نداردنداردندارد 2,539,700پیش پرداخت
سرویس شش ماهه16Mbps ماهیانه 350گیگ6ماهه350گیگ(2100گیگ)نداردنداردندارد 4,905,000پیش پرداخت
سرویس یک ساله16Mbps ماهیانه350گیگ12ماهه350گیگ(4200گیگ)داردنداردندارد 9,210,500پیش پرداخت
سرویس سه ماهه 16Mbpsماهیانه 210گیگ3ماهه210گیگ(630گیگ)نداردنداردندارد 2,071,000پیش پرداخت
سرویس شش ماهه 16Mbpsماهیانه 210گیگ6ماهه210گیگ(1260گیگ)نداردنداردندارد 3,978,500پیش پرداخت
سرویس یک ساله 16Mbps ماهیانه 210گیگ12ماهه210گیگ(2520گیگ)نداردنداردندارد 7,466,500پیش پرداخت
سرویس سه ماهه 16Mbps ماهیانه 350گیگ3ماهه350گیگ(1050گیگ)نداردنداردندارد 2,539,700پیش پرداخت
سرویس شش ماهه 16Mbpsماهیانه 350گیگ6ماهه350گیگ(2100گیگ)نداردنداردندارد 4,905,000پیش پرداخت
سرویس یک ساله 16Mbpsماهیانه 350گیگ12ماهه350گیگ(4200گیگ)داردنداردندارد 9,210,500پیش پرداخت